Rövid távú stratégiai célok | Partnerkapcsolatok | Tartalmi specifikálás | Személyi feltételek

Kedves Látogató!

A Debreceni Egyetem Kutatóegyetem - szakmai vezető: Prof. Dr. Fésüs László akadémikus - Nyelvtechnológia és bioetika alprojektjén (az alprojekt vezetője: Prof. Dr. Kertész András akadémikus) belül a 2010. július 1-jén megalakult Bioetikai kutatócsoport (a kutatócsoport vezetője: Prof. Dr. Rózsa Erzsébet) tevékenységének irányait és tartalmi súlypontjait legalább két ciklusra kiterjedő időintervallumban célszerű maghatározni.

Rövid távú stratégiai célok

A Debreceni Egyetemen ebben a formában új kutatási terület sajátos tartalmi súlypontjainak és intézményes kereteinek kimunkálása az első két év egyik alapvető célkitűzése. E mellett alapvető feladatnak tartjuk a továbblépési irányok kialakítását, a feltételeken és a folyamatosság biztosításán való munkálkodást. A kutatóegyetemi első kétéves ciklusában a kutatócsoportunk saját, jól körülhatárolható profilt alakít ki, amely illeszkedik egyfelől a saját fókuszterület, másfelől a többi fókuszterület néhány kiemelkedő színvonalú, etikailag is releváns kutatásaihoz.

Partnerkapcsolatok

a lap tetejére ^

Nemzetközi szinten fő partnerünk a münsteri Westfälische Wilhelms-Universität Filozófiai Intézete. Prof. Dr. Michael Quante személyében közel két évtizedes együttműködésre építhetünk, aki a német bioetikai kutatások egyik nemzetközileg is ismert és elismert képviselője. Ezen együttműködés célja az élenjáró német kutatások meghonosítása és az azokhoz való felzárkózás, illetve az egyenrangú szakmai partneri kapcsolatok szintjének elérése. Évek óta kapcsolatban vagyunk az alkalmazott etika területén működő olyan kollégákkal, mint Ludwig Siep (a Német Embriológiai Etikai Tanács elnöke), Volker Gerhardt (a Nemzeti Etikai Tanács tagja, a berlini HU professzora, a DE díszdoktora), Carl Friedrich Gethmann (az Európai Akadémia/ Ahrweiler-Bonn elnöke). E kapcsolatokra a következő években is számíthatunk, konferenciák, kötetek és közös német finanszírozású pályázat formájában.

A hazai partnerkapcsolatok vonatkozásában - a stratégiai illetve a rövid távú célok eléréséhez - alapvető jelentőségű a DE kutatóegyetem nyújtotta kiváló szakmai kapcsolódási lehetőségek kiaknázása, a diszciplináris illetve intézményi- kari határokat túllépve. A kutatócsoport konkrét tartalmi együttműködésre lépett kiemelkedő kutatási területek művelőivel. Az alkalmazott etika, ezen belül is a bioetika néhány időszerű kérdéskörére koncentrálva, jelenleg az alábbi területek metszéspontjain vizsgálódik: filozófiai etika, nyelvtudományi kommunikációelméletek, őssejtkutatás, sejtterápia, a jogelméletek, illetve a jogalkotás

Az Orvos- és Egészségtudományi Centrum (OEC) Népegészségügyi Karához tartozó Magatartástudományi Intézet Egészégügyi Humán Tudományok Tanszékével, a Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézettel, az Állam- és Jogtudományi Karral, a Bölcsészettudományi Karhoz tartozó Germanisztikai Intézettel, valamint a Nyelv- és Filozófiatudományi Kutatóközponttal való intenzív szakmai kapcsolat kiépítése, további bővítése kézenfekvő és kölcsönösen előnyösnek ígérkező célkitűzés. Kertész András akadémikus kutatócsoportjaival való együttműködés az első ciklus egyik tartóoszlopa.

További fontos lehetőségnek tartjuk a magyarországi felsőoktatási intézményekben bioetikai kutatásokat végző kollégákkal való együttműködést. Ide tartozik - többek között - a Central European University, a Semmelweis Egyetem, az Eszterházy Károly Főiskola.

A DE Filozófia Intézetével való kooperáció adott, egyrészt a kutatócsoport vezetőjének és tagjának ezen intézetben való alkalmazása miatt, másrészt a Humán Tudományok Doktori Iskolához való közvetlen kötődés révén.

Alapvető célunk, hogy a jelzett intézményekben a kollégákkal való együttműködést jelentősen bővítsük a következő ciklusban, kölcsönösen előnyös feltételek mellett. Ennek érdekében szeretnénk kollégákat megnyerni már az első ciklusban közös munkára.

Tartalmi specifikálás

a lap tetejére ^

A kutatás tartalmi súlypontja az első két év tekintetében a személy társadalmi identitásának etikailag releváns kérdései a modern társadalom kommunikációs, orvostudományi, biotechnológiai, illetve jogi környezetében.

Az első ciklus három kutatási alprogramja:

 1. alprogram: A német idealizmus személyelméleti modelljeinek relevanciája a személy bioetikai kontextusai vizsgálatában. Elméleti és módszertani megalapozási kérdések a személy, az érzelmek és az életforma relációiban
  (programvezető: Rózsa Erzsébet)
 2. alprogram: Etikai állásfoglalások a génmanipulált organizmusokról folytatott társadalmi diskurzusban
  (programvezető: Kőmüves Sándor)
 3. alprogram: Etikai állásfoglalások az őssejtkutatásról folytatott társadalmi diskurzusban

  (programvezető: Kőmüves Sándor)
A kutatás eredménye monográfiák és tanulmányok formájában kerül közlésre.

Személyi feltételek

a lap tetejére ^

Az első két év (2010 július - 2012 június) vonatkozásában:

 • Rózsa Erzsébet: kutatócsoport vezetője, 2 évre teljes állású kutatóprofesszori alkalmazásban
 • Kőműves Sándor: tudományos segédmunkatárs (1 évre), tudományos munkatárs (1 évre)
 • Két keresetkiegészítés, személyenként 10 hónapra, meghatározott munkafeladatra:
  • Szatmári István: (DE Általános Orvostudományi Kar, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, egyetemi adjunktus)
  • Tóth Gábor Attila: (DE Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék, egyetemi adjunktus)

A következő ciklusban bővíteni tervezzük a kutatóegyetemi projekt keretében finanszírozott állások számát, illetve a vállalt feladat függvényében az elvégzett munkát keresetkiegészítések formájában kívánjuk honorálni.Üdvözlettel:

Prof. Dr. Rózsa Erzsébet     Dr. Kőmüves Sándor
Kutatóprofesszor     Egyetemi tanársegéd
DE Kutató-elitegyetem Bioetikai kutatócsoport     DE Kutató-elitegyetem Bioetikai kutatócsoport
TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007. A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terven keresztül az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007. The work is supported by the TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007 project. The project is implemented through the New Hungary Development Plan, co-financed by the European Social Fund and the European Regional Development Fund.
DE Kutatóegyetem DE Kutatóegyetem Nyelvtechnológia és bioetika DE Kutatóegyetem Bioetika részprojekt
DE Filozófiai Intézet Prof. Dr. Rózsa Erzsébet DE Magatartástudományi Intézet
SE Magatartástudományi Intézet Center for Ethics and Law in Biomedicine (CELAB) Debreceni Egyetemi Kiadó
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meditor - Debrecen © 2011

Warning: array_reverse() [function.array-reverse]: The argument should be an array in /var2/www/web33/web/c_ind.php on line 7

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var2/www/web33/web/c_ind.php on line 8
Összes látogató: